درس بررسي متون

کليه دانشجوياني که اين ترم درس بررسي متون دارند براي هماهنگي کلاس روز دوشنبه 22 آبان ساعت 12 در کلاس 401 حضور يابند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط